voedingsweetjes

Algemene Voorwaarden voor www.voedingsweetjes.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.voedingsweetjes.nl , zoals deze
beschikbaar is gesteld door Voedingsweetjes . In deze algemene voorwaarden geven wij
aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet
kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op
deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voedingsweetjes is het niet toegestaan
tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel
eigendom berust bij Voedingsweetjes.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig
mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en
herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een
contract dan wel overeenkomst met Voedingsweetjes te mogen claimen of te
veronderstellen.

Voedingsweetjes streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze
inspanningen de informatie van of de inhoud op www.voedingsweetjes.nl onvolledig en of
onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen
te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
Voedingsweetjes aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites
staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de
disclaimer van www.voedingsweetjes.nl op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.

Voedingsweetjes draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders